මතුගම ආනන්ද ශාස්තුාලයේ විද්‍යා අධ්‍යාපනයට අති නවීන තාක්ෂණය

මතුගම ආනන්ද ශාස්තුාලයේ විද්‍යා අධ්‍යාපනයට අති නවීන තාක්ෂණය

මතුගම ආනන්ද ශාස්තුාලය ජාතික පාසලේ ජීව විද්‍යා අධ්‍යාපනයට නවමු තාක්ෂණය එක්වෙමින් ප්‍රදේශයේ ප්‍රමුඛතම ජිව විද්‍යා අංශය බවට පත්වෙයි.

ඒ අනුව ජිව විද්‍යා අංශයේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සදහා ඩිජිටල් තාක්ෂණික මෙවලම් හා අති නවීන විද්‍යාගාර උපකරණ උපයෝගිකරගන ඉගැන්වීම් කටයුතු පසුගියදා ආම්භවිය.

ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් පාසලේ අභිබවමින් තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් විද්‍යාගර පහසුකම් යටතේ ජීව විද්‍යාව ඉග‍ෙනීමට දැන් ආනන්දීය දරු දැරියන් ට අවස්ථාව උදාවී ඇත.

Go To Gallary  

 

විදුහල්පති රන්දුන් ජයලත් මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් හා අධික්ෂණයෙන් නවීකරණය කළ උසස්පෙළ ජීව විද්‍යා අංශයේ පන්තිකාමර පසුගිය 12 දා මෙලෙස මතුගම ආනන්ද ශාස්තුාලීය සිසුන් වෙනුවෙන් විවෘත විය.

Leave a comment